Αρχική

“Εκσυγχρονισμός Προγραμμάτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στις Ξένες Γλώσσες με ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής “(DigiFLEd)

Ακρωνύμιο: DigiFled
Πηγή χρηματοδότησης: Erasmus +
Διάρκεια: 01/01/2024 έως 31/12/2026
Επιστημονικά υπεύθυνη: Δόμνα Μιχαήλ

This project focuses on building the capacity of Ukrainian Universities by modernising and digitalising 24 foreign language (FL) curricula. In the context of the current geo-political challenges facing Ukraine, the development of an accessible digital learning environment is crucial. DigiFLEd aims to ensure the continuity and resilience of educational processes, thereby preserving and nurturing Ukraine’s human capital for the future.

The target groups are FL students, university teaching staff and school teachers. The number of persons to benefit from the project is approximately 1,400.

The project kickoff is scheduled for January 30 – February 1, 2024 in Tampere, Finland.

The kickoff will be followed by benchmarking visits of Ukrainian teams to the EU partner Universities, Train-the-Trainers courses, development and piloting of seven ICT-enhanced courses for Ukrainian Universities in collaboration with European peers, establishing a network of virtual resource centers, employer-networking events and a final conference.

The project received EU funding in the amount of 718.932,00 EUR.

The DigiFLEd Consortium represents a network of 3 EU-based Universities and 7 Ukrainian Universities:

P1 – TAU (Tampere University, Finland) – Coordinator

P2 – NUIM (National University of Ireland Maynooth Kildare, Ireland)

P3 – UOWM (University of Western Macedonia, Greece) 

P4 – KKNU (V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine) 

P5 – ZSU (Zhytomyr Ivan Franko State University, Ukraine)

P6 – TNPU (Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ukraine) 

P7 – MNU (V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, Ukraine)

P8 – DSPU (State Higher Educational Institution Donbas State Pedagogical University, Ukraine)

P9 – DNU (Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine)

P10 – DONNU (Vasyl’ Stus Donetsk National University, Ukraine)

More information:

Sari Hokkanen, Project PI

Yulia Shumilova, Project manager

Έταιροι

Ανακοινώσεις

Section Title

Σήμερα 8-5-2024 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του έργου

Η ημερήσια διάταξη ήταν η εξής: να εγκρίνει το Σχέδιο Διαχείρισης Έργου διαβάστε μερικά πρότυπα...

Kick off meeting

Η έναρξη του διεθνούς επιχορηγητικού έργου + Erasmus+ «Εκσυγχρονισμός Προγραμμάτων Πανεπιστημιακής...